Segi Empat

5 min read

Segi Empat

Segi Empat – Dibawah ini akan dosenku.co.id sampaikan sebuah materi pembelajaran yang berjudul Segi Empat lengkap dengan pengertian, jenis, gambar dan contoh soalnya

Pengertian Segi Empat

Segi Empat
Segi Empat

Menurut garis besarnya segiempat itu dibagi menjadi beberapa jenis, yang antaranya :

 • Persegi
 • Persegi panjang
 • Jajargenjang
 • Belah ketupat
 • Layang – layang
 • Dan trapesium

Bukan hanyalah itu saja, tetapi terdapat juga sebuah bangunan datar yang juga masuk dalam kategori bangunan segiempat, namun memiliki bentuk yang tidaklah beraturan.

Jenis – Jenis Segi Empat

Dibawah ini merupakan penjelasan dari jenis – jenis segiempat yang akan dijelaskan keterangannya pada masing – msaing gambar bangun datar dibawah ini :

1. Persegi

Persegi merupakan sebuah bangun datar yang berbentuk segiempat yang mempunyai sisi sebanyak 4sisi yang panjangnya pun sama panjang serta mempunyai 4titik pada sudut – sudutnya yang besaran sudutnya pun sama besar yakni 90°. Baca Juga : SPLTV

Diketahui persegi itu mempunyai sifat – sifat yang antaranya :

 • Mempunyai 4sisi yang panjangnya pun sama.
 • Mempunyai 4titik sudut yang besaran sudutnya pun sama yakni 90°.
 • Mempunyai 4buah simetri lipatan.
 • Mempunyai 4simetri putaran.

Rumus untuk mengetahui keliling dari sebuah persegi yaitu :

Keliling=s+s+s+s atau Keliling=4xs

Rumus untuk mengetahui luas dari sebuah persegi yaitu :

Luas=sxs atau Luas=s2

2. Persegi Panjang

Persegi panjang merupakan sebuah bangunan segiempat yang pada keempat sudutnya itu terdapat siku – siku dan juga sisi – sisinya yang saling berhadapan dengan sama panjang serta sejajar.

Sebagaimana seperti contohnya pada sebuah lapangan futsal.

Sifat – sifat dari bangun datar yang berbentuk persegi panjanng, antaranya :

 1. Memiliki 2buah sumbu simetri dan simetri putarnya pun tingkat2 (kuadrat).
 2. Dapat menempati suatu bingkai dengan menggunakan 4 cara.
 3. Sisi – sisinya yang saling berhadapan itu sama panjang yakni :
  1. AB sama dengan DC.
  2. Dan AD sama dengan BC.
 4. Sisi – sisinya yang saling berhadapan itu sejajar yakni :
  1. AB // DC.
  2. Dan AD // BC.
 5. Menurut masing – masing sudutnya pun sama besar, yakni :
  1. ∠A sama dengan ∠B sama dengan ∠C sama dengan ∠D sama dengan 90°.
 6. Diagonal – diagonalnya pun sama panjang yakni :
  1. AC sama dengan BD.
 7. Diagonal – diagonalnya pun saling berpotongan dan juga berbagi dua dengan sama panjang, yakni :
  1. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD.
Baca Juga :  Contoh Soal Matematika Kelas 3 SD

Rumus dari persegi panjang yakni :

 1. P = Panjang
 2. l = lebar
 3. L = Luas
 4. K = Keliling

Rumus mencari Luas : L=pxl

Rumus mencariKeliling : K=p+l+p+l atau K=2x(p+l)

3. Jajar Genjang

Jajar genjang merupakan sebuah bangun datar yang berbentuk segiempat dan mempunyai 2pasang sisi yang saling bersejajar.

Jajar genjang mempunyai sifat – sifat yang antaranya dijelaskan dibawah ini :

 • Mempunyai 4sisi serta 4titik sudut.
 • Mempunyai 2pasang sisi yang bersejajar serta sama panjangnya.
 • Mempunyai 2buah sudut yang lancip serta 2buah sudut yang tumpul dengan masing – masing sudutnya itu saling hadap – hadapan.
 • Sudutnya yang berhadapan itu ternyata sama besarnya.
 • Mempunyai diagonal yang tidaklah sama panjangnya.
 • Tidaklah mempunyai simetri lipat serta simetri putar.

Rumus untuk mengetahui keliling dari bangun jajar genjang :

Keliling=2x(alasxtinggi) atau Keliling=2x(a x t)

Rumus untuk mengetahui luas dari jajargenjang :

Luas=alasxtinggi atau Luas=axt 

4. Trapesium

Trapesium ialah sebuah bangun segiempat yang memiliki tepat sepasang sisinya yang sejajar.

Trapesium itu terbagi menjadi 2macam, yaitu :

 • Trapesium Sama Kaki.
 • Trapesium Siku – Siku.

Sifat – sifat yang mencerminkan trapesium yakni :

 1. Memiliki sepasang sisi yang saling berhadapan dan sejajar :
  1. AB // DC
 2. Jumlah sudutnya yang saling berdekatan diantara dua sisinya yang sejajar yakni :
  1. ∠A+∠D=∠B+∠C=180o

1. Trapesium Sama Kaki

Sifat – sifat yang mencerminkan trapesium sama kaki yakni :

 1. 2sudut alasnya sama besar yakni :
  1. ∠P sama dengan ∠Q
 2. 2sudut pada sisi atasnya pun sama besar  yakni:
  1.  ∠S sama dengan ∠R
 3. 2diagonalnya sama panjang.

2. Trapesium Siku Siku

Sifat – sifat yang mencerminkan trapesium sama siku yakni :

 1.  Meiliki tepat 2sudut siku – siku yakni :
  1. ∠A & ∠D

Rumus mencari luas dan keliling dari bangun datar trapesium yakni :

Luas : L=½x(AB+DC)xt=½x (Jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi)

Keliling : K=AB+BC+CD+DA= (Jumlah semua sisi)

5. Belah Ketupat

Belah ketupat merupakan sebuah bangun datar berbentuk segiempat tetapi mempunyai 2diagonal yang sama panjangnya. Baca Juga : Makna Sila Ke 4

Belah ketupat mempunyai sifat – sifat yang antaranya seperti dibawah ini :

 • Mempunyai 4buah sisi yang sama panjangnya dengan 4buah titik sudutnya.
 • 2pasang sudut yang saling berhadapan dengan sama besar.
 • Diagonalnya saling berpotongan dengan tegak lurus.
 • Mempunyai 2buah simetri lipat.
 • Mempunyai simetri putar dengan tingkat 2(kuadrat).

Rumus untuk mengetahui keliling dari bangun belah ketupat yakni :

Keliling : K=4xsisi

Rumus untuk mengetahui luas dari bangun belah ketupat yakni :

Baca Juga :  Operasi Hitung Pecahan

Luas : L=½xd1xd2

 6. Layang – Layang

Layang – layang ialah sebuah bangun datar yang 2dimensinya yang dibentuk dari 2pasang rusuk yang dimana pada masing – masing bagian pasangannya itu sama panjang dan saling membentuk suatu sudut.

Layang – layang hanyalah memiliki 1sumbu simetri saja, serta 1sudut yang juga sama besarnya.

Dibawah ini contoh gambar dari bangun layang – layang.

Sifat – sifat yang merupakan bangun layang – layang yakni :

 1. Mempunyai 2pasang sisi saling berdekatan dengan sama panjangnya yakni :
  1. AD sama dengan DC.
  2. Dan AB sama dengan BC.
 2. 2diagonalnya yang saling tegak lurus dan yang satunya juga membagi 2 yang lainnya sama panjang, yakni :
  1. AC ⊥ BD.
  2. AT sama dengan TC.
 3. Memiliki sepasang sudut saling berhadapan dengan sama besar yakni :
  1.  ∠BAD sama dengan ∠BCD
 4. Memiliki sebuah diagonal (BD) yang dibagi menjadi dua sudut yang sama besar yakni :
  1. ∠ADB sama dengan ∠BDC.
  2. Dan ∠ABD sama dengan ∠CBD.

Rumus dari bangun layang – layang yakni :

 • d = Diagonal
 • L = Luas
 • K = Keliling

Rumus Luas : L=½xd1xd2=½xBDxAC

Rumus Keliling : K=AB+BC+CD+DA=2(AB + CD)=(Jumlah semua sisi)

Contoh Soal Segi Empat

1. Apabila diketahui terdapat panjang suatu bangun persegi ialah 5cm. Dapatkah kamu menentukan luas serta keliling dari persegi tersebut?

Jawab :

 • K = Keliling
 • K=s+s+s+s
 • K=5cm+5cm+5cm+5cm
 • K=20 cm
 • L = Luas
 • L=sxs=5×5
 • L=25cm2

2. Apabila diketahui jumlah keliling dari sebuah bangun persegi ialah 24cm. Dapatkah kamu menentukan Luas persegi tersebut?

Jawab :

Untuk dapat mencari suatu Luas, maka dahulukan mencari jumlah sisi – sis persegi tersebut dulu dengan mempergunakan rumus kelilingnya, yakni :

 • K = Keliling
 • K=4xs
 • 24cm=4xs
 • S = Sisi
 • s=24cm dibagi 4
 • s=6cm

Kemudian hitunglah rumus luas dari persegi tersebut.

 • L = Luas
 • L=sxs=6cmx6cm=36cm2

3. Dapatkah menentukan keliling serta luas dari persegi panjang pada gambar dibawah ini?

Jawab :

K = Keliling

Rumus Keliling :

 • K=p+l+p+l
 • K=10cm+5cm+10cm+5cm
 • K=30cm

L = Luas

Rumus Luas :

 • L=pxl
 • L=10cmx5cm
 • L=50cm2

4. Ketahuilah sebuah jajaran genjang mempunyai alas 7cm serta tinggi 4cm. Dapatkah kamu menentukan luas dari jajaran genjang tersebut?

Jawab :

L = Luas

Rumus Luas :

 • L=axt
 • L=7cmx4cm
 • L=28cm2

5. Sebuah jajaran genjang mempunyai keliling 52cm. Apabila panjang salah satu sisinya ialah 16cm, kemudian hitunglah panjang pada sisi yang lainnya?

Jawab :

 • Sudah diketahui bahwasanya kelilingnya 52cm.
 • Dan panjang salah satu sisinya 16cm (misalnya saja A).
 • Jadi untuk dapat mengetahui suatu panjang sisinya yang lain (misalnya saja T).
  • Maka T yang belum diketahui itu bisa dicari dengan mempergunakan sebuah rumus keliling.
 • K = Keliling
 • K=2x(AxT)
 • 52cm=2x(16cmxT)
 • 52cm=32cmx2T
 • 52cm–32cm=2T
 • 2T=20
 • T=20 dibagi 2
 • T=10cm
Baca Juga :  1 Gram Berapa Ml

6. Sudah diketahui panjang diagonal – diagonal dari belah ketupat yang berturut – turut ialah 15 & 12. Dapatkah menentukan luas dari belah ketupat tersebut?

Jawab :

 • L = Luas
 • L=½xd1xd2
 • L=½x15x12
 • L=90cm2

7. Panjang dari diagonal – diagonal sebuah belah ketupat secara berturut – turut ialah 18cm & (2x+3)cm. Apabila diketahui luas dari belah ketupat tersebut ialah 81cm2  dapatkah menentukan nilai x serta panjang diagonalnya yang kedua itu?

Jawab :

 • L = Luas
 • L=½xd1xd2
 • 81cm2=½x18cm(2x+3)cm
 • 81cm2=9cm(2x+3)cm
 • 81cm2=18xcm2+27cm2
 • 81cm–27cm2=18xcm2
 • 54cm2=18xcm2
 • x=54cm2 dibagi 18cm2
 • x=3

8. Coba lihatlah contoh pada gambar layang – layang PQRS dibwah ini :

Apabila diketahui ∠PQR ialah siku-siku, maka tentukanlah luas dari layang – layang PQRS tersebut ialah?

Jawab :

 • Sebab ∠PQR siku – siku
 • Jadi luas dari layang – layang PQRS diatas bisa dicari dengan cara mempergunakan rumus dari luas segitiga dengan diketahui :
  • Alas=QR=18m
  • Dan tinggi=PQ=13m
 • Layang – layang PQRS terdapat 2segitiga siku – siku yakni :
  •  ΔPQR.
  • Dan ΔPSR dengan luasnya yang sama.
 • Oleh sebab itu luas dari layang – layang itu bisa dicari dengan cara menjumlahkan 2luas segitiga siku – siku tersebut.

Luas PQRS=LuasΔPQR+Luas ΔPSR
Luas PQRS=2xLuasPQR(sebab luas PQR & PSR sama)
Luas PQRS=2x½x18mx13m
Luas PQRS=234m2

9. Menurut sebuah bangun trapesium mempunyai sisi yang sejajar yang masing – masingnya yaitu 10cm & 12cm. Dapatkah kamu menghitung luas dari trapesium tersebut apabila tinggi trapesium itu ialah 8cm?

Jawab :

L=½x(jumlah rusuk sejajar)x(tinggi)
L=½x(10cm+12cm)x8cm
L=½x22cmx8cm
L=88cm²

10. Coba lihatlah gambar bangun dibawah ini :

Maka hitunglah keliling serta luas dari gambar trapesium diatas?

Jawab :

Lihatlah gambar diatas, Pada ABED merupakan bangun persegi panjang dan dari itu panjang ED=AB=12cm. Dengan demikian ?

 • K = Keliling
 • K=AB+BC+CE+ED+AD
 • K=12cm+10cm+6cm+12cm+8cm
 • K=48cm
 • L= Luas
 • L=½x(jumlah rusuk sejajar)x(tinggi)
 • L=½x(12cm+18cm)x8cm
 • L=½x30cmx8cm
 • L=120cm²

Demikianlah materi pelajaran matematika yang berjudul Segi Empat yang telah dosenku.co.id selesaikan. Semoga saja apa yang sudah dosenku.co.id tulis ini mampu membantu adik – adik belajar dirumah. Terima kasih, dan tidak lupa pada materi sebelumnya juga dosenku.co.id telah menulis materi yang berjudul Kongruen Dan Kesebangunan.

Rumus Aritmetika

dosenku
2 min read

Operasi Aritmatika

dosenku
4 min read

Rumus Volume Prisma

dosenku
4 min read